KIWA Sverige AB har i nära samverkan med branschens aktörer tagit fram ett förslag till kravspecifikation för anläggare av små avloppsanläggare. Det övergripande syftet med certifieringen är att säkerställa att anläggning efter installation levererar den hälso- och miljönytta som förutsatts vid tillståndsgivningen.

Kravspecifikationen för certifierade anläggare har skickats ut till en skara berörda aktörer där bland andra Avloppsguidens användarförening är med. Om du har möjlighet att läsa och tycka till om förslaget är styrelsen tacksam för respons.

Snabba ryck

KIWA och samrådsgruppen vill ha synpunkter senast 8 december.

Skicka dina synpunkter på förslaget till Anna Ericsson, ordförande för Avloppsguidens användarförening.

Tillvägaggångssätt

För att bli certifierad kommer den sökande att behöva genomföra ett standardiserat kunskapsprov där det kontrolleras att personens kunskapsnivå är tillräckligt god.

Man behöver även styrka sin utbildning, praktiska erfarenhet samt vara lämplig för uppgiften. Under certifikatets giltighetstid skall den certifierade personen rapportera genomförda uppdrag som anläggare av mindre avloppsanläggningar till certifieringsorganet.

Krav för certifiering/Underlag

Nedan finns förslag till kravspecifikationen för certifiering bifogad samt bilaga 1 som kravspecifikationen hänvisar till i §6. Den innehåller underlag för kommande utbildningar samt framtagning av den skriftliga prövningen.

Det skriftliga provet kommer bestå av flervalsfrågor, korta svar samt essä-frågor. Det är två olika nivåer, kunskap om och kännedom om som prövas och kravnivån för det skriftliga provet är satt till 70 %.

Branschaktörer i samverkan

En samrådsgrupp har bildats för att förvalta och underhålla certifieringsordningen. Gruppen samråder i frågor kopplade till bland annat certifieringskrav, utbildningsplaner samt de uppkomna frågeställningarna som kommer och som det krävs någon form av officiellt svar.

Målet är att gruppens tolkningar ska skapa förutsättningar för en likvärdig teknisk bedömning av den certifierade anläggaren samt att denne skall prövas mot vad marknaden ser som relevanta och aktuella krav.

Gruppen kan även vara rådgivande inför beslut om åtgärder mot en certifierad anläggare av små avloppsanläggningar.

Önskemål från både tillverkare och myndigheter

Magnus Jerlmark, tekniskt ansvarig för personcertifiering på KIWA Sverige AB, påminner om att initiativet kommer från tillverkarna av avloppsprodukter som märkt att okunskap hos den som anlägger gör att deras produkter inte installeras rätt. Denna önskan om att göra något åt problemen sammanföll med Havs- och vattenmyndighetens förslag om tydligare regler för små avlopp.

I samtalet betonar Magnus att det handlar om en remiss. Bilagorna i detta inlägg är alltså ett förslag som efter remissrundan kommer att beredes av samrådsgruppen.

2 kommentarer