Start Utbildningar

Utbildningar

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildning för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom områdena runt dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om kretslopp, va-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen, tillsyn, juridik och teknik och mycket mer.

Våra kurser

Här presenterar vi ett antal kurser och utbildningar om dagvatten, VA-planering och små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstepersoner inom miljö-, teknik/VA-, och planförvaltningarna på landets kommuner. Du som konsult eller privat aktör inom VA-branschen kan självklart också ha nytta av våra utbildningar.

Känner ni igen er?

  • Behöver ni fördjupa er kunskap om avloppsteknik?
  • Har ni börjat komma igång med tillsyn av dagvatten men känner er osäkra på lagstiftningen?
  • Vill ni skapa ett rättssäkert arbete med VA-planering och Lagen om allmänna vattentjänster?
Elin Jansson
Elin Jansson
Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@avloppsguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp.
Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att
deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

  • 17-18 april 2018 i Malmö

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor
eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas
kretsloppsarbete.
Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt
exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte
i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp.
Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och
dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.

  • April 2018 i Karlstad

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@dagvattenguiden.se

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare.
Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

September 2018 i Västerås

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll.
Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

8 maj 2018 i Linköping

November 2018. Ort ej bestämd.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande.
Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaplaneringsguiden.se

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare.
Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn.
Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp.
Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Beställ utbildning

VA-guiden ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller genom så kallade uppdragsutbildning. Där kan du som beställare skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaguiden.se


Genomförda utbildningar

Juridik och teknik för små avlopp

14-15 november 2017 i Uppsala
Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp.
Inbjudan och program 14-15 november 2017
Utbildningen byggde på tre perspektiv:

  1. Naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv: Peter Ridderstolpe, WRS
  2. Juristens perspektiv: Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
  3. Handläggarens perspektiv: Maria Hübinette, Din VA-konsult Hübinette

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

8-9 november 2017 i Uppsala
Fördjupning om miljöinspektörernas tillsynsroll när det gäller dagvatten, kursen gick igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar. Frågeställningar: Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen, hur läser man en dagvattenutredning, kan och bör man skriva tillståndsvillkor och vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?
Program 8-9 november 2017

Gemensamhetsanläggningar för VA

28/9 2017 i Stockholm
Grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner. Utgångspunkten var de två projekt som VA-guiden genomfört under 2015-2017. Projekten presenterades och resultat och erfarenheter diskuteras under utbildningen.
Program 28 september 2017

Utbildningar

Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag. Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och...

Slutseminarium om provtagning i fält 20/3 2018, Gävle

Seminariet bygger på 10 LOVA-projekt som testat en mätmetodik med så kallade surrogatparametrar. Under slutseminariet kommer resultaten tillsammans med förslag på fortsatt utvecklingsarbete från...
Gävle konserthus

Vatten Avlopp Kretslopp 21-22/3 2018, Gävle

För första gången arrangeras den årliga nationella konferensen mitt i veckan, onsdag-torsdag den 21–22 mars 2018. Vi hoppas därmed att alla påsklovsfirare hinner åka...

Fördjupningskurs avloppsteknik, 12-13 april 2018, Karlstad

Utbildningen omfattar två dagar och genomförs i samarbete med Miljösamverkan Värmland och bygger vidare på utbildningen Juridik och teknik för små avlopp som hölls...

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.