Start Utbildningar

Utbildningar

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildning för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom områdena runt dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen, tillsyn, juridik och teknik och mycket mer.

Våra kurser

Här presenterar vi ett antal kurser och utbildningar om dagvatten, VA-planering och små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstepersoner inom miljö-, teknik/VA-, och planförvaltningarna på landets kommuner. Du som konsult eller privat aktör inom VA-branschen kan självklart också ha nytta av våra utbildningar.

Känner ni igen er?

  • Behöver ni fördjupa er kunskap om avloppsteknik?
  • Har ni börjat komma igång med tillsyn av dagvatten men känner er osäkra på lagstiftningen?
  • Vill ni skapa ett rättssäkert arbete med VA-planering och Lagen om allmänna vattentjänster?
Elin Jansson
Elin Jansson
Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@avloppsguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp.
Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att
deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor
eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas
kretsloppsarbete.
Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt
exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte
i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Avloppsteknik – projektering och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp.
Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och
dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.

Att bedöma markretentionen efter en avloppsanläggning

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp.
Mål: Att öka kunskapen om retention i mark och hur retentionen kan bedömas i
olika situationer. Lär dig tumregler utifrån VA-guidens rapport från 2016, finansierad
av Havs- och Vattenmyndigheten.

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@dagvattenguiden.se

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare.
Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll.
Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande.
Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaplaneringsguiden.se

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare.
Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn.
Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp.
Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Beställ utbildning

VA-guiden ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller genom så kallade uppdragsutbildning. Där kan du som beställare skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Utbildningar

dagvatten utbildning

8-9/11 Uppsala: Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

Som steg två erbjuds en fördjupning om miljöinspektörernas tillsynsroll när det gäller dagvatten, kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av...

14-15/11 Uppsala: Juridik och teknik för små avlopp

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att...
Gävle konserthus

Nationell konferens: Vatten Avlopp Kretslopp 2018

För första gången arrangeras den årliga nationella konferensen mitt i veckan, onsdag-torsdag den 21–22 mars 2018. Vi hoppas därmed att alla påsklovsfirare hinner åka...

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.