Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med små avlopp. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Norsk handbok om minireningsverk

Handboken är framtagen som kunskapsstöd för den som ska utföra service och tillsyn på minireningsverk. Den är ett kurskompendium från den kurs som Avløp...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Slammängder i minireningsverk

Slamproduksjon i minirenseanlegg, är en norsk rapport som belyser slamfrågor och minireningsverk. Rapporten föreslår att behovsanpassad tömning utreds vidare. Detta kräver dock regelbunden service och...

Norska checklistor för tillsyn på små avlopp

Checklistor och vägledning för tillsyn av små avloppsanläggningar. Listorna är framtagna av NIBIO (tidigare Bioforsk) under 2016 med stöd av Miljødirektoratet (motsvarande Naturvårdsverket i Sverige). Listorna utgörs...

SÖK

På söksidan kan du lättare hitta det du letar efter. Här kan du filtrera och avgränsa din sökning.

Mest lästa publikationer