Start Små avlopp Avloppsguidens användarförening

Avloppsguidens användarförening

Användarföreningen är en ideell förening som består av de miljöförvaltningar som är medlemmar i Avloppsguiden.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och utbildningar
 • Medverkan i referensgrupper
 • Utbyte med norska kommuner om framförallt avlopptillsyn

Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten Avloppsguiden.

Prioriterade frågor

Just nu har vi extra fokus på:

 • Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet
 • Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp
 • Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som använder tjänsten Avloppsguiden. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för Avloppsguiden förs medlemsavgiften över till användarföreningen.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via Avloppsguiden som även fungerar som sekretariat åt föreningen info@avloppsguiden.se

Styrelsen från årsmötet 2017-03-15

Andrea Peterson
Ledamot
Alingsås kommun
Anna Ericsson
Ordförande
Södertälje kommun
Kommunen har ca 6000 små avlopp. Södertälje har ett särskilt fokus på källsortering och kretslopp. Ett särskilt system för hygienisering och återföring av källsorterat klosettavfall finns i kommunen.
Bodil Aronsson Forsberg
Kassör
Kungsbacka kommun
Jag ser användarföreningen som en viktig aktör som kan påverka saker och ting till det bättre in området små avlopp. Vi är 220 kommuner med minst en avloppshandläggare i varje – vilken samlad kompetens och vilken styrka om vi kan samordna oss och driva viktiga utvecklingsfrågor gemensamt!
Elisabet Walldén
Ledamot
Bollnäs kommun
Jag tycker att samhällsutveckling med miljöfrågor, ny teknik och lagstiftning ger ständig ny input i detta roliga och utmanande område.
Patrik Kühn
Ledamot
Hässleholms kommun
Patrik har arbetat med bl.a. små avlopp sedan 2010 i Hässleholm. Patrik har engagerat sig i Avfall Sveriges slamnätverk. Hässleholm arbetar även med frågor om hållbar VA-teknik för att se mer av återföring av näringsämnen.
Torun Stening
Suppleant
Region Gotland
På Gotland finns ca 14 000 enskilda avlopp. Öns begränsade geologiska förhållanden, samt problem med vattenkvalitet och kapacitet gör jobbet till en spännande utmaning.
utedass

Nyheter

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Föreningens stadgar