Rapporttips till ny kollega om små avlopp

Tänk dig att du ska introducera en ny kollega till området små avlopp. Vilka rapporter och underlag skulle du tipsa om?

Under kursen Juridik och teknik för små avlopp 14-15 november i Uppsala hänvisade Maria Hübinette, Jonas Christensen och Peter Ridderstolpe till en rad rapporter och några domar. Denna sammanställning är nog en bra utgångspunkt.

Många miljöinspektörer berättar att de har omsättning på personal som arbetar med små avlopp och att det går en hel del tid åt att introducera nya kollegor. Här tror vi att VA-guiden kan bli bättre på att hjälpa till.

Hör gärna av dig om du har tips på rapporter, expertsvar eller annat som en inspektör som är ny inom området små avlopp bör bekanta sig med.

Föreläsarnas tips på rapporter  finns i inlägget som fungerar som kurswebb för deltagarna. Men även du som inte deltog på kursen har kanske nytta av dessa tips.

Vänliga hälsningar


Björn Eriksson, redaktör små avlopp

Och missa inte VA-guidens filmer om små avlopp


Rapporter och annat som föreläsarna hänvisade till under kursen 14-15 november 2017 i Uppsala

I de fall föreläsarna varit författare står deras namn inom parentes efter informationen om rapporten.

Juridik

Juridiken kring vatten och avlopp
En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Havs- och vattenmyndigheten 2015 (Jonas Christensen)

Två rättsfall

Överklagan om normal respektive hög skyddsnivå, MÖD M5822-16

Överklagan – tillstånd wc till sluten tank samt anläggning för BDT-rening, MÖD M5605-12

Markbaserad rening

Markbaserad rening – En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009. (Peter Ridderstolpe)

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp. Naturvårdsverket, 2012 (Peter Ridderstolpe med flera)

Infiltration av avloppsvatten – Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser … en nordisk samrapport m.fl. Naturvårdsverket, 1985

Naturbasert rensing av avlopsvann, -en kunskapssammanställning med hovedvekt på norske erfaringer. Jenssen P mfl, VA Forsk rapport 2006

Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar
JTI, HaV-projekt 2016

Retention

Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden i samarbete med WRS AB, HaV-projekt 2017 (Peter Ridderstolpe m.fl.)

Bad-, disk- och tvättavlopp

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker
Kunskapscentrum små avlopp, 2013. Dokumentation från BDT-seminariet i Göteborg 2012 (Peter, Jonas och Maria)

Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar för små avlopp – Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod. JTI, Utvecklingscentrum för vatten och Ecoloop, HaV-projekt 2015

Avloppsguidens husägarsidor om BDT

Minireningsverk

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion
Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland och Skåne, 2009. (Maria Hübinette)

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar. Avloppsguidens användarföreningen, HaV-projekt 2014-2015

Myndighetens roll för att säkra funktionen hos minireningsverk
Vara kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län, 2011

Övrigt och allmänt

Filmer från kunskapsdag 2016 om små avlopp
Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) arrangerade en kunskapsdag om små avlopp i Knivsta 29 november 2016. Föredragen spelades in och har nu publicerats på projektets hemsida.

Projektet RedMic – FORMAS-projekt om reduktion av s.k. mikroföroreningar i små avlopp
Slutkonferens 6/12 2017 i Stockholm.

Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar, SMED 2015
Rapportserie SMED, programområde vatten

Vattnets väg: från regn till bäck, av Harald Grip, Allan Rodhe
Maria: ”Dock slutsåld, men kan kanske hittas på bibliotek?”

Här samlar HaV rapporter som rör små avlopp
Rapporter och vägledningsdokument om små avlopp